"අමතංදදෝ ච සෝ හෝති යෝ ධම්මමනුසාසතීති"
යමෙක් සත් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරන්නේද හෙතෙමේ අමෘතය දෙන්නේ වෙයි

- සංයුක්ත නිකාය 1 කිංද්ද සූත්‍රය

සසර රිය ගමන අරිය කර මුලාවේ සැරිසැරීමේන් නික්මේන මග...

ලෝකය නමැති මිරිගුව තුල ජලය නැමැති ආස්වාදය සොයමින් වෙහෙසෙන ලෝ සතුන්ගේ මුලාව දුරැකොට දහම් පැන් ලබාදී පිපාසය සංසිදුවීමේ උත්තම සම්මා අදිශ්ඨානයෙන් සිදුකරන අරිය නිස්සරනයේ මග කලන මිතුරැ එකමුතුවේ උතුම් සත් කාර්යකි.


දර්ම දේශනා සඳහා පිවිසෙන්න