"අමතංදදෝ ච සෝ හෝති යෝ ධම්මමනුසාසතීති"
යමෙක් සත් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරන්නේද හෙතෙමේ අමෘතය දෙන්නේ වෙයි

- සංයුක්ත නිකාය 1 කිංද්ද සූත්‍රය

සබ්බාසව සුත්‍ර දේශණාව – 02 කොටස

  • 0

සබ්බාසව සුත්‍ර දේශණාව – 02 කොටස


Leave a Reply