"අමතංදදෝ ච සෝ හෝති යෝ ධම්මමනුසාසතීති"
යමෙක් සත් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරන්නේද හෙතෙමේ අමෘතය දෙන්නේ වෙයි

- සංයුක්ත නිකාය 1 කිංද්ද සූත්‍රය

01-10-2018 අරිය නිස්සරණයේ මඟ දහම් සාකච්ඡාව-සනිධාන සුත්‍රය

  • 0

01-10-2018 අරිය නිස්සරණයේ මඟ දහම් සාකච්ඡාව-සනිධාන සුත්‍රය


Leave a Reply