"අමතංදදෝ ච සෝ හෝති යෝ ධම්මමනුසාසතීති"
යමෙක් සත් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරන්නේද හෙතෙමේ අමෘතය දෙන්නේ වෙයි

- සංයුක්ත නිකාය 1 කිංද්ද සූත්‍රය

අරිය නිස්සරනයේ මඟ 06 10 2017

  • 0

අරිය නිස්සරනයේ මඟ 06 10 2017


Leave a Reply