"අමතංදදෝ ච සෝ හෝති යෝ ධම්මමනුසාසතීති"
යමෙක් සත් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරන්නේද හෙතෙමේ අමෘතය දෙන්නේ වෙයි

- සංයුක්ත නිකාය 1 කිංද්ද සූත්‍රය

12-10-2018 අරිය නිස්සරණයේ මග සදහම් සාකච්චාව(දහම් ගැටළු)

  • 0

12-10-2018 අරිය නිස්සරණයේ මග සදහම් සාකච්චාව(දහම් ගැටළු)


Leave a Reply