"අමතංදදෝ ච සෝ හෝති යෝ ධම්මමනුසාසතීති"
යමෙක් සත් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරන්නේද හෙතෙමේ අමෘතය දෙන්නේ වෙයි

- සංයුක්ත නිකාය 1 කිංද්ද සූත්‍රය

Category Archives: සූත්‍ර දේශනා

  • 0

29-10-2018 අරිය නිස්සරණයේ මඟ දහම් සාකච්ඡාව-පොතලිය සූත්‍රය – පරිවීමංසන සූත්‍රය


  • 0

22-10-2018 අරිය නිස්සරණයේ මඟ දහම් සාකච්ඡාව – පොතලිය සූත්‍රය


  • 0

01-10-2018 අරිය නිස්සරණයේ මඟ දහම් සාකච්ඡාව-සනිධාන සුත්‍රය


  • 0

සබ්බාසව සුත්‍ර දේශණාව 03 කොටස


  • 0

සබ්බාසව සුත්‍ර දේශණාව – 02 කොටස


  • 0

සබ්බාසව සුත්‍ර දේශණාව – 01 කොටස