"අමතංදදෝ ච සෝ හෝති යෝ ධම්මමනුසාසතීති"
යමෙක් සත් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරන්නේද හෙතෙමේ අමෘතය දෙන්නේ වෙයි

- සංයුක්ත නිකාය 1 කිංද්ද සූත්‍රය

Category Archives: Video

  • 0

  • 0

දහම් ගැටළු සාකච්චාව 2018 නොචැම්බර් 09

quot;https://www.facebook.com/ariyanissaranayemaga/videos/327530001396984/” data-width=”500″ data-show-text=”false”>

Posted by Facebook


  • 0

29-10-2018 අරිය නිස්සරණයේ මඟ දහම් සාකච්ඡාව-පොතලිය සූත්‍රය – පරිවීමංසන සූත්‍රය


  • 0

26-10-2018 අරිය නිස්සරණයේ මඟ දහම් සාකච්ඡාව(දහම් ගැටළු) (2 කොටස)


  • 0

26-10-2018 අරිය නිස්සරණයේ මඟ දහම් සාකච්ඡාව(දහම් ගැටළු) (1 කොටස)


  • 0

22-10-2018 අරිය නිස්සරණයේ මඟ දහම් සාකච්ඡාව – පොතලිය සූත්‍රය


  • 0

19-10-2018 අරිය නිස්සරණයේ මඟ දහම් සාකච්ඡාව (දහම් ගැටළු)


  • 0

17-10-2018 අරිය නිස්සරණයේ මඟ දහම් සාකච්ඡාව(දහම් ගැටළු)


  • 0

03-10-2018 අරිය නිස්සරණයේ මඟ දහම් සාකච්ඡාව


  • 0

01-10-2018 අරිය නිස්සරණයේ මඟ දහම් සාකච්ඡාව-සනිධාන සුත්‍රය