"අමතංදදෝ ච සෝ හෝති යෝ ධම්මමනුසාසතීති"
යමෙක් සත් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරන්නේද හෙතෙමේ අමෘතය දෙන්නේ වෙයි

- සංයුක්ත නිකාය 1 කිංද්ද සූත්‍රය

Category Archives: Video

  • 0

01-10-2018 අරිය නිස්සරණයේ මඟ දහම් සාකච්ඡාව-සනිධාන සුත්‍රය


  • 0

12- 10- 2018 අරිය නිස්සරණයේ මඟ දහම් සාකච්ඡාව – සුද්‌ධික සූත්‍රය


  • 0

12-10-2018 අරිය නිස්සරණයේ මග සදහම් සාකච්චාව(දහම් ගැටළු)


  • 0

30-09-2018 දින දහම් සාකච්චාව


  • 0

19-10-2018 අරිය නිස්සරණයේ මඟ දහම් සාකච්ඡාව(දහම් ගැටළු)


  • 0

අරිය නිස්සරනයේ මග සදහම් සාකච්ඡාව 08-10-2018


  • 0

අරිය නිස්සරනයේ මග සදහම් සාකච්ඡාව 08-06-2018


  • 0

සබ්බාසව සුත්‍ර දේශණාව 03 කොටස


  • 0

සබ්බාසව සුත්‍ර දේශණාව – 02 කොටස


  • 0

සබ්බාසව සුත්‍ර දේශණාව – 01 කොටස