"අමතංදදෝ ච සෝ හෝති යෝ ධම්මමනුසාසතීති"
යමෙක් සත් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරන්නේද හෙතෙමේ අමෘතය දෙන්නේ වෙයි

- සංයුක්ත නිකාය 1 කිංද්ද සූත්‍රය

Category Archives: විශෙෂ සාකච්චා

  • 0

03-10-2018 අරිය නිස්සරණයේ මඟ දහම් සාකච්ඡාව


  • 0

30-09-2018 දින දහම් සාකච්චාව


  • 0

අරිය නිස්සරනයේ මග සදහම් සාකච්ඡාව 08-13-2018


  • 0

අරිය නිස්සරනයේ මග සදහම් සාකච්ඡාව 08-10-2018


  • 0

අරිය නිස්සරනයේ මග සදහම් සාකච්ඡාව 08-06-2018


  • 0

බුද්ධ දේශනා 02-05-2018


  • 0

අරිය නිස්සරනයේ මඟ 06 10 2017