"අමතංදදෝ ච සෝ හෝති යෝ ධම්මමනුසාසතීති"
යමෙක් සත් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරන්නේද හෙතෙමේ අමෘතය දෙන්නේ වෙයි

- සංයුක්ත නිකාය 1 කිංද්ද සූත්‍රය

දහම් ගැටළු සාකච්චාව 2018 නොචැම්බර් 09

  • 0

දහම් ගැටළු සාකච්චාව 2018 නොචැම්බර් 09

quot;https://www.facebook.com/ariyanissaranayemaga/videos/327530001396984/” data-width=”500″ data-show-text=”false”>

Posted by Facebook


Leave a Reply