"අමතංදදෝ ච සෝ හෝති යෝ ධම්මමනුසාසතීති"
යමෙක් සත් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරන්නේද හෙතෙමේ අමෘතය දෙන්නේ වෙයි

- සංයුක්ත නිකාය 1 කිංද්ද සූත්‍රය

අරිය නිස්සරනයේ මග සදහම් සාකච්ඡාව 08-13-2018

  • 0

අරිය නිස්සරනයේ මග සදහම් සාකච්ඡාව 08-13-2018


Leave a Reply